Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yesteryear partij is.

Betalen:

Betalingen dienen plaats te vinden in euro uiterlijk 2 werkdagen vóór ophaling/levering per overschrijving, ofwel contant bij ophaling/levering in euro’s.

De door Yesteryear aan u verkochte zaken blijven eigendom van Yesteryear zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Yesteryear heeft voldaan. U verplicht zich er jegens Yesteryear toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.

Niet of niet-tijdige betaling van de facturen geeft Yesteryear het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Reservatie:

Indien u een stuk wenst te reserveren, kan dat mits betaling van een voorschot dit is  gebruikelijk 10% van het totale aankoopbedrag. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar.

Ophalen, leveren en verzenden:

Afspraken voor ophaling, levering en/of verzending worden steeds in overleg gemaakt.

Afhalingen zijn enkel mogelijk op afspraak.

Indien eigen transport niet lukt, kunnen de aangekochte goederen geleverd of verzonden worden. Levering en verzending en transport worden steeds in rekening gebracht. 

Bij levering en verzending dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Levering en verzendingen gebeuren enkel op een gelijkvloerse verdieping.

Indien u bij de ontvangst van de goederen beschadigingen constateert, dient u deze uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst deze te melden aan Yesteryear.

General terms and conditions of sale:

These general terms and conditions apply to all agreements to which
Yesteryear is a party.

Payment:

Payments must be made in euro at the latest 2 working days before pick-up/delivery
by bank transfer, or cash on pick-up/delivery in euro.

The goods sold to you by Yesteryear remain the property of Yesteryear as long as you have not fulfilled all your payment obligations towards Yesteryear. You commit yourself towards Yesteryear to return the goods delivered under retention of title at Yesteryear's first request.

Non or late payment of the invoices entitles Yesteryear to suspend the further execution of the agreement.

Reservation:

If you wish to reserve an item, you can do so by paying an advance which is the usual 10% of the total purchase amount. This deposit is not refundable.

Collection, delivery and shipment:

Arrangements for collection, delivery and/or shipment are always made in consultation.

Collections are only possible by appointment.

If own transport does not succeed, the purchased goods can be delivered or shipped. Delivery and shipment and transport will always be charged.

Upon delivery and shipment you must ensure that the goods can pass through the front door of the building and/or through the doors of the house. Delivery and shipment only take place on a ground floor.

If you notice any damage upon receipt of the goods, you must report this to Yesteryear within 2 days after receipt at the latest.