Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yesteryear partij is.

 

Betalen:

Betalingen dienen plaats te vinden in euro uiterlijk 2 werkdagen vóór ophaling/levering per overschrijving, ofwel contant bij ophaling/levering in euro’s.

De door Yesteryear aan u verkochte zaken blijven eigendom van Yesteryear zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen tegenover Yesteryear heeft voldaan. Niet of niet-tijdige betaling van de facturen geeft Yesteryear het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Reservatie:

Indien u een stuk wenst te reserveren, kan dat mits betaling van een voorschot dit is  gebruikelijk 10% van het totale aankoopbedrag. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar.

Ophalen, leveren en verzenden:

Afspraken voor ophaling, levering en/of verzending worden steeds in overleg gemaakt.

Afhalingen zijn enkel mogelijk op afspraak.

Indien eigen transport niet lukt, kunnen de aangekochte goederen geleverd of verzonden worden. Levering en verzending en transport worden steeds in rekening gebracht. 

 

Wij verzenden internationaal en werken samen met verschillende transportbedrijven over de hele wereld om ervoor te zorgen dat we altijd de meest concurrerende tarieven krijgen voor verzekerd vervoer over de weg, door de lucht of over zee.

Het is belangrijk om te weten dat onze transportoffertes alleen betrekking hebben op levering van deur tot deur op de begane grond.

Als het artikel naar een andere verdieping moet worden getild, is communicatie vóór verzending essentieel en dit kan resulteren in hogere verzendkosten.

Als je liever je eigen vervoerder gebruikt, geven we het gewicht en de afmetingen van het pakket door. Vergeet niet om zelf een transportverzekering af te sluiten.

Daarnaast moeten internationale klanten zich ervan bewust zijn dat ze verantwoordelijk kunnen zijn voor invoerrechten en belastingen, die de koper moet betalen.

 

Retours:

Ons belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat onze klanten helemaal tevreden zijn met hun aankopen. Als je van gedachten verandert en het product niet is wat je ervan verwacht had, kun je het terugsturen.
Hou er wel rekening mee dat er 15% re-stockingkosten in rekening worden gebracht voor verpakking, verwerking en het opnieuw aanbieden van een product. Ook moet je zelf de verzendkosten betalen voor zowel de retourzending als de oorspronkelijke zending.

We verwerken de terugbetaling pas als we het artikel of de artikelen in dezelfde staat hebben ontvangen als toen ze werden verzonden. Het is belangrijk om te weten dat de verzend- en retourkosten en eventuele invoerbelastingen ten laste van de koper zijn.

Dit retourbeleid is specifiek van toepassing op online aankopen. We accepteren retourzendingen als je ons dit binnen 5 dagen na ontvangst van het product laat weten.

Om onterechte retourzendingen te voorkomen, is het zeer raadzaam om vooraf vragen te stellen.

Als je twijfels hebt over een product, neem dan contact met ons op voordat je een aankoop doet. We zijn meer dan bereid om je een video te sturen of een videogesprek aan te gaan om je vragen te beantwoorden.

 

 

 

General terms and conditions of sale:

These general terms and conditions apply to all agreements to which
Yesteryear is a party.

 

Payment:

Payments must be made in euro at the latest 2 working days before pick-up/delivery
by bank transfer, or cash on pick-up/delivery in euro.

The goods sold to you by Yesteryear remain the property of Yesteryear as long as you have not fulfilled all your payment obligations towards Yesteryear. Non or late payment of the invoices entitles Yesteryear to suspend the further execution of the agreement.

 

Reservation:

If you wish to reserve an item, you can do so by paying an advance which is the usual 10% of the total purchase amount.
This deposit is not refundable.

Collection, delivery and shipment:

Arrangements for collection, delivery and/or shipment are always made in consultation.

Collections are only possible by appointment.

If own transport does not succeed, the purchased goods can be delivered or shipped. Delivery and shipment and transport will always be charged.

We ship internationally and collaborate with various transportation companies globally to ensure we consistently secure the most competitive rates for insured transportation via road, air, or sea. It's important to be aware that our shipping quotes cover door-to-door delivery on the ground floor only.

If the item(s) require lifting to a different level, communication is essential prior to shipment, and this may result in an increased shipping cost.

If you prefer to use your own carrier, we will provide the package's weight and dimensions. Remember to organize transport insurance independently.

Additionally, international customers should be aware that they may be responsible for import duties and taxes, which are the purchaser's responsibility to cover.


Returns:

 

Our main goal is making sure our customers are completely happy with their purchases.
If you change your mind and the product isn't what you expected, you can return it.
Just keep in mind there's a 15% restocking fee to cover packing, handling, and relisting. Also, you'll need to take care of the shipping costs for both the return and the original shipment.

We will process the refund only upon receiving the item(s) in the same condition as when they were dispatched. It's crucial to note that the refund doesn't cover delivery and return shipping expenses or import taxes.

This return policy applies specifically to online purchases. We'll accept returns if you let us know within 5 days of receiving the product.

To prevent unwarranted returns, it is highly advisable to ask any questions beforehand.

If you have uncertainties about a product, please reach out to us before making your purchase.

We are more than willing to provide a video or engage in a video call to address any concerns.